کد تقلب Call Of Duty

برای اعمال کد ها کلید ~ فشار دهید.

 کد تقلب
 عمل کد
 god  جان و خو
 give all  همه ی اسلحه ها ...
 give ammo
 مهمات پر
 notarget  نادیده گرفتن شما توسط دشمن